REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 10 PLUS

Dzień dobry!

Na początek dane rejestrowe właściciela sklepu: 10 plus Aneta Kowalska, al. Wojska Polskiego 38/5, 01-554 Warszawa, NIP: 5272485936.

Poniżej znajdziesz regulamin naszego sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, dostępnych metodach płatności i dostawy, realizacji zamówienia, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@10plus.shop lub dzwoniąc pod numer 515 331 326

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2)    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3)    Przelewy24.pl – system płatności elektronicznych wykorzystywany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:  https://www.10plus.shop/strona/regulamin

5)    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://10plus.shop

6)    Sprzedawca – 10 plus Aneta Kowalska, al. Wojska Polskiego 38/5, 01-554 Warszawa, NIP: 5272485936.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.     Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.     Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

6.     Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2.     Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 

3.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4.     Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 

5.     Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

- korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

- korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

- podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

- przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

6.     Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest również newsletter, do którego Kupujący może zapisać się poprzez wypełnienie specjalnego formularza lub zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującemu na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach w Sklepie. Kupujący w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w odpowiedni link w wiadomości przesłanej mu w ramach newslettera. 

7.     Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

8.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

10.  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@10plus.shop

§ 4

Składanie zamówienia

1.     Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.     Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia. 

3.     W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

- wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

- z poziomu koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

- wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób dostawy i sposób płatności za zamówienie,

- złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, a w szczególności zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów – tylko, jeżeli Kupujący rzeczywiście akceptuje treść Regulaminu i polityki prywatności,

- kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4.     Jeżeli Kupujący wybrał płatność elektroniczną Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5.     Jeżeli Kupujący wybrał inną metodę płatność niż płatność elektroniczna, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6.     W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7.     Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1.     Kupujący ma do wyboru następującą formę dostawy zamówionych produktów: 

- Kurier: koszt: 18,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 1 – 2 dni roboczych.

2.     Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. 

3.     Dostawa według informacji zawartych powyżej możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zapotrzebowania na dostawę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący musi indywidualnie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów. 

4.     W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:

- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 54 1910 1048 2255 0004 8727 0001

- płatność elektroniczna Przelewy24.pl.

5.     Płatność możliwa jest wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty). 

§ 6

Realizacja zamówienia

1.     Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.     Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za zamówienie w ciągu 24h od złożenia zamówienia. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.     Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do dostawy albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do dostawy albo odbioru osobistego. 

4.     Czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie zamawianego produktu. W razie zamówienia produktów o różnym czasie realizacji, czasem realizacji jest najdłuższy czas realizacji spośród wszystkich zamawianych produktów.

5.     Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. 

6.     O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje o nadaniu przesyłki do Kupującego albo o możliwości odbioru osobistego.  

7.      W przypadku niedokonania przez Kupującego płatności za zamówienie w przeciągu 24 godzin od momentu jego złożenia, Sprzedający ma prawo do anulowania tego zamówienia.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  

2.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

3.     W celu usprawnienia procedury odstąpienia od umowy, Sprzedawca prosi Kupującego o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w razie chęci odstąpienia od umowy. 

4.     Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://www.10plus.shop/strona/zwrot lub z formularza papierowego dołączonego do zamówienia. Nie jest to jednak obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.     Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. 

4.     Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

5.     W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca prosi Kupującego o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w razie chęci złożenia reklamacji.

6.     Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod  https://www.10plus.shop/strona/reklamacja

7.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się pod następującym adresem: https://www.10plus.shop/strona/polityka_prywatnosci

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl

4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

3.     Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018r.

5.     Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów